homewebmail
Hoewel de aanpak van Moveoo vooral gericht is op preventie, is dag-, nacht- of crisisopvang niet altijd te voorkomen. De opvang is echter per definitie tijdelijk. Uitgangspunt is dat de cliënt zo snel mogelijk weer op eigen benen staat en eigen woonruimte heeft. Het streven is dat het herstel van de cliënt zo spoedig mogelijk in een vertrouwde en natuurlijke omgeving plaatsvindt. We zorgen natuurlijk wel voor een ‘warme overdracht’ zodat de cliënt, na beëindiging van de opvang, de nodige ambulante begeleiding krijgt van een vertrouwd gezicht. Dag- en nachtopvang
Er zijn situaties denkbaar waarbij dag- en/of nachtopvang niet te voorkomen is. Is dat het geval, dan kunnen mensen bij Moveoo terecht voor tijdelijk onderdak. Het gaat hierbij om de eerste noodzakelijke opvang in de vorm van laagdrempelige basisvoorzieningen voor ’s nachts en een ontmoetingsplek voor overdag. Tegelijkertijd met de opvang wordt gestart met herstel volgens de herstelmethodiek.
Crisisopvang
De crisisopvang is bedoeld voor acute noodhulp en betreft maximaal een periode van 12 weken. In deze periode gaat Moveoo samen met de cliënt actief aan de slag met als doel een zo snel en goed mogelijk herstel. Moveoo helpt de cliënt met de weg terug naar de samenleving. Het gaat om herstel in brede zin, bijvoorbeeld hulp bieden bij het vinden van een eigen woonvoorziening, het op orde brengen van geldzaken etc. Deze ondersteuning vindt veelal plaats in samenwerking met ketenpartners.